Prop. 2009/10:247 Aktieägares rättigheter - 200910247 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:247 Aktieägares rättigheter
   
 
Titel:Prop. 2009/10:247 Aktieägares rättigheter
Utgivningsår:2010
Omfång:152 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910247
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:247
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås de lagändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra EU-direktivet om aktieägares rättigheter i noterade aktiebolag. Direktivet syftar huvudsakligen till att underlätta för aktieägarna att utöva sitt ägarinflytande. Det föreslås med anledning av direktivet att ett aktiebolag ska kunna ange i bolagsordningen att aktieägarna inför bolagsstämman får utöva sin rösträtt per post. Vidare föreslås ändrade bestämmelser bl.a. om vad en kallelse till stämma ska innehålla, om tillhandahållandet av handlingar som ska läggas fram på stämman och om redovisning av röstningsresultatet vid omröstningar. I syfte att förenkla för bolagen och aktieägarna lämnas därutöver förslag om bl.a. att kravet på att ett publikt aktiebolag ska annonsera den fullständiga kallelsen till bolagsstämma i en rikstäckande dagstidning inskränks betydligt. Det föreslås också att användningen av fullmakt för ombud vid stämman underlättas.

Lagändringarna, som görs i aktiebolagslagen (2005:551), föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB