Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspektiv av Björkholm Mikaela - 9788205394179 - Jure bokhandel

 

 
 
Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspektiv
– En analys av sjömannens och redarens grundläggande friheter
   
 
Författare:Björkholm Mikaela
Titel:Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspektiv – En analys av sjömannens och redarens grundläggande friheter
Utgivningsår:2010
Omfång:506 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205394179
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Arbetsrätt , Sjö- och transporträtt , EU-rätt

SLUT på förlag

 

Boken tar for seg hvilket handlingsrom EU-statene har innenfor sjøarbeidsretten, sett i lys av EU-traktatens bestemmelser om fri bevegelse.

I fokus står både sjømannens og rederens rett til fri bevegelse. I et sjøarbeidsrettslig perspektiv aktualiserer dette to sentrale spørsmål; dels forholdet mellom den offentligrettslige reguleringen av arbeid til sjøs og sjømannes rett til fritt å velge under hvilket flagg han vil arbeide, dels hvordan den kollektive arbeidsretten forholder seg til rederens rett til å fritt velge hvor han vil registrere sitt fartøy og drive sjøtransporttjenester.

På grunn av sjøfartens internasjonale karakter og betydning for verdenshandelens transport reguleres sjøfart og arbeid til sjøs i stor grad i mellom statlige overenskomster. Selv om EU-retten forholder seg til de internasjonale reglene, finnes det forskjeller mellom statenes folkerettslige og EU-rettslige forpliktelser. Derfor undersøkes medlemsstatenes handlingsrom også i spenningsfeltet mellom EU-rett og folkeretten på de områdene boken behandler.

Boken tar utgangspunkt i de spesielle problemstillingene som oppstår i sjøfarten. I tilknytning til bokens ene hovedtema – sjømannens rett til fribevegelse – behandles bemanningskrav, sjømannsbeskatning og støtteordninger til skipsfarten . Under det andre hovedtemaet – rederens rett til fri bevegelse – behandles konflikten mellom rederens rettigheter og fagforeningenes interesse i å motvirke utflagging og lav lønnskonkurranse.
 
  © 2017 Jure AB