Prop. 2011/12:15 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning - 20111215 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:15 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning
   
 
Titel:Prop. 2011/12:15 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning
Utgivningsår:2011
Omfång:128 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:20111215
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:15
Ämnesord:EU-rätt , Insolvensrätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till den lagstiftning som krävs för att genomföra rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder. Huvuddelen av bestämmelserna föreslås placeras i en särskild lag om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. Det föreslås också ändringar i bl.a. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden, samt att lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga ska upphöra att gälla.

I propositionen lämnas vidare förslag till ändringar i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Innebörden av dessa ändringar är att dröjsmålsavgift inte ska beräknas på en fordran efter det att den överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. I stället ska ränta beräknas på samma sätt som i fråga om fordringar avseende underhållsstöd.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

 
  © 2017 Jure AB