Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen av Westermark Christer - 9789139016076 - Jure bokhandel

 

 
 
Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen
– Samt normer för hållbarhetsredovisning
   
 
Författare:Westermark Christer
Titel:Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen – Samt normer för hållbarhetsredovisning
Anmärkning:Den förra upplagan hette Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:430 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016076
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Den omarbetade tredje upplagan av boken om lagar om bokföring och revision har tagit hänsyn till de ändringar i lagar och praxis som skett
under de senaste åren.

Eftersom bokföringslagen är en ramlag är de normgivande organens roll betydande. Innebörden av god redovisningssed är central för såväl redovisning som företagsbeskattning. Den goda redovisningsseden utvecklas genom Bokföringsnämndens direkta och indirekta normgivning och även genom Högsta förvaltningsdomstolens domar i skattemål där redovisningsfrågan är avgörande för målets utgång.

Revisionslagen stadgar att revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

Revisorslagen reglerar utbildning och personliga krav när det gäller de personer som är verksamma som revisorer. Revisorsförordningen utgör ett komplement till revisorslagen. Revisorsnämnden ansvarar för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Ett nytt kapitel har tillkommit om hållbarhetsredovisning, som beskriver hur företaget förhåller sig till de tre komponenterna ekonomi, miljö och samhälle i syfte att uppnå hållbar utveckling. Redovisningen sker vanligtvis enligt riktlinjer från organisationen Global Reporting Initiative, GRI, som vunnit acceptans såväl internationellt som i Sverige.

CHRISTER WESTERMARK har mångårig praktisk erfarenhet av redovisning och revision och forskar inom ämnet företagsekonomi med inriktning på hållbar utveckling. År 1999 utkom författaren, på annat förlag, med boken Miljö­redovisning – Kommunikation av etik, vision och ekonomi. Några år senare med en översättning (2009) av en klassiker inom organisationsteorin, Chester Barnards The Functions of the Executive.
 
  © 2017 Jure AB