Prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier - 201112059 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier
   
 
Titel:Prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier
Utgivningsår:2012
Omfång:76 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112059
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:59
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen ändringar i miljöbalkens regler om straff (29 kap.) med anledning av EU:s förordningar om långlivade organiska föroreningar och om växtskyddsmedel. Vidare föreslås ändringar i straffreglerna med anledning av att en ny EU-förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet har ersatt den gamla förordningen om sådana ämnen. Ett förtydligande av en gällande straffbestämmelse som avser EU:s kemikalieregistreringsförordning föreslås också.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.
 
  © 2017 Jure AB