Prop. 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet - 201112070 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet
   
 
Titel:Prop. 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet
Utgivningsår:2012
Omfång:207 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112070
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:70
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 125 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag för att genomföra Europaparlamentets och rådets s.k. omnibus I-direktiv. Direktivet innehåller ändringar av en rad sektorsdirektiv på bank-, värdepappersmarknads- och tjänstepensionsområdena. Ändringarna innebär bl.a. preciseringar av de europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter och ändringar som ska ge ett smidigt och effektivt samarbete inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

Bakgrund
Sedan 1 januari 2011 finns en ny struktur inom EU för tillsynen av den finansiella sektorn. Syftet är att uppnå en väsentlig förbättring av möjligheterna att följa och analysera utvecklingen och att vidta relevanta åtgärder för att främja den finansiella stabiliteten inom EU. Strukturen består av tre europeiska tillsynsmyndigheter: Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Systemet omfattar också en europeisk systemrisknämnd.

Myndigheterna ska bl.a:


utveckla bindande tekniska standarder
verka för en enhetlig tillämpning av det EU-gemensamma regelverket på finansmarknadsområdet
kunna fatta bindande medlingsbeslut vid tvister mellan medlemsländernas tillsynsmyndigheter
övervaka att medlemsländernas tillsynsmyndigheter följer antagna EU-regler och vid behov utfärda rekommendationer
samla in data och information, i huvudsak genom de nationella tillsynsmyndigheterna. I krislägen ska det också finnas särskilda, övernationella befogenheter.
 
  © 2017 Jure AB