Prop. 2011/12:84 Den nordiska stridsgruppen 2015 - 201112084 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:84 Den nordiska stridsgruppen 2015
   
 
Titel:Prop. 2011/12:84 Den nordiska stridsgruppen 2015
Utgivningsår:2012
Omfång:183 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112084
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:84
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att Sverige som ramnation leder en av EU:s stridsgrupper i beredskap under det första halvåret av 2015.

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2012 att den nordiska stridsgruppen skulle ställas till EU:s förfogande för en ny beredskapsperiod under det första halvåret 2014 med Sverige som ramansvarig nation. Riksdagen godkände att Sverige som ramansvarig nation får leda en nordisk stridsgrupp tidigast under 2015 med de villkor som försvarsutskottet närmare angett och under förutsättning att regeringen tar initiativ till en luftförsvarsutredning med de villkor som utskottet angett (prop. 2011/12:1, bet. 2011/12: FöU1, rskr. 2011/12:92).

Skälen för regeringens förslag är att Sverige genom vår medverkan och vårt ledarskap i EU:s stridsgrupper tar ansvar för fred och säkerhet i och utanför vårt närområde. Stridsgruppernas förmåga till snabba insatser bidrar till EU:s möjligheter att hantera kriser, och stärker EU som global utrikes- och säkerhetspolitisk aktör. Den nordiska stridsgruppen bidrar också till att stärka det nordiska och nordisk-baltiska samarbetet.

Mot denna bakgrund anser regeringen att Sverige även fortsatt bör bidra till EU:s stridsgrupper, i första hand genom att medverka till att ställa den nordiska stridsgruppen till EU:s förfogande under det första
halvåret 2015 med Sverige som ramansvarig nation.
 
  © 2017 Jure AB