Prop. 2011/12:96 Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet - 201112096 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:96 Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet
   
 
Titel:Prop. 2011/12:96 Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet
Utgivningsår:2012
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:96
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att vitesförelägganden inom fastighetstaxeringsområdet ska gälla omedelbart och ska få överklagas.

I propositionen föreslås även vissa ändringar i inkomstskattelagen och kupongskattelagen i syfte att genomföra rådets direktiv 2009/133/EG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan samt rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.

Slutligen föreslås en redaktionell ändring i lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.
 
  © 2017 Jure AB