Prop. 2011/12:127 Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin - 201112127 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:127 Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin
   
 
Titel:Prop. 2011/12:127 Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin
Utgivningsår:2012
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112127
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:127
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås några ändringar i drivmedelslagen (2011:319). Det föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-mer ska få meddela vissa föreskrifter om undantag från saluföringsförbudet för bensin och dieselbränslen som inte uppfyller gällande miljöspecifikationer. Det är fråga om undantag för försäljning till fordonsindustrins test- och forskningsverksamhet samt till industrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås också få meddela föreskrifter om provning och kontroll av anordningar för bränslepåfyllning. Ändringar föreslås också för bättre överensstämmelse med den skattelagstiftning som hänför sig till miljöklassindelningen av drivmedel.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

 
  © 2017 Jure AB