Prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt - 201112129 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt
   
 
Titel:Prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt
Utgivningsår:2012
Omfång:240 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:129
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Regeringen överlämnar idag en proposition till riksdagen med nya regler om prospekt. De nya reglerna syftar till att minska företagens administrativa kostnader och ytterligare stärka skyddet för investerarna.

Reglerna om prospekt, dvs. den handling som upprättas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, behöver ändras för att genomföra ett EU-direktiv.

Förslagen innebär bl.a. följande:

Beloppsgränsen för prospektskyldighet vid erbjudanden till allmänheten höjs från 1 miljon euro till 2,5 miljoner euro.
Undantaget från prospektskyldighet vid erbjudanden till anställda utvidgas.
Lägre informationskrav ska gälla för bl.a. företag med begränsat börsvärde och vid företrädesemissioner.
Definitionen av kvalificerade investerare ändras till att omfatta de juridiska eller fysiska personer som bedöms vara professionella kunder eller godtagbara motparter enligt EU-direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID).
Tidsfristen för återkallelse vid tilläggsprospekt minskas från fem till två dagar i enlighet med harmoniserade EU-regler.
För att bl.a. förbättra jämförbarheten mellan olika prospekt införs krav på att prospektets sammanfattning standardiseras.
På flera områden förutsätts att kommissionen antar rättsakter med detaljerade regler.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.
 
  © 2017 Jure AB