Justifications of Minority Protection in International Law av Spiliopoulou Åkermark Athanasia - 9176783529 - Jure bokhandel

 

 
 
Justifications of Minority Protection in International Law
   
 
Författare:Spiliopoulou Åkermark Athanasia
Titel:Justifications of Minority Protection in International Law
Utgivningsår:1997
Omfång:328 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783529
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 915 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas de folkrättsliga reglerna rörande minoritetsskydd och deras tillämpning inom Nationernas Förbund, Förenta Nationerna, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Rättsfallen kommenteras grundligt.

Författaren hävdar att det är nödvändigt och möjligt att utveckla ett heltäckande minoritetsskyddsbegrepp. Begreppet ”minoritetsskydd” täcker bättre än begreppet ”minoritetsrättigheter” folkrättens olika regler och aktiviteter rörande minoriteter. Författaren påstår att det folkrättsliga minoritetsskyddet rättfärdigas med hänvisning till fred, mänsklig värdighet och kultur. Frågan hur man definierar en ”minoritet” kan också relateras till frågan om rättfärdigande. Författaren påstår vidare att det i doktrinen pågår en förskjutning från en definition baserad på ras och etnisk grund (i meningen börd och släktskap) till en definition baserad på gemensam kultur och en önskan att bevara en gemensam identitet.

Boken är skriven på engelska. Akademisk avhandling.

-----

This book claims that it is necessary and possible to develop a working holistic approach to minority protection. The broader concept of ”minority protection” is found to be more suitable than ”minority rights” for describing accurately all aspects of international law activities concerning minorities. The author argues that international law justifies minority protection through reference to peace, human dignity and culture. The issue of how to define a ”minority” is also related to the question of justification. The author also argues that there is a docrinal move away from a definition based on racial and ethnic criteria (in the sense of descent or blood relations) towards a definition based on common culture and the wish to preserve a common identity.

The standards and practice of minority protection in the League of Nations, the United Nations, the Council of Europe and the Organisation for Security and Cooperation in Europe are examined in detail. The case law of judicial and quasijudicial organs is analysed and examples are supplied of conflicts between the underlying justifications of minority protection.

The book is based on a doctoral thesis defended at the Faculty of Law, Uppsala University in January 1997.
 
  © 2017 Jure AB