Regeringens skrivelse 2012/13:48 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag - 201213048 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:48 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:48 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag
Utgivningsår:2012
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213048
Serie:Propositioner nr. 2012/13:48
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat Skatteverkets kontroll av företag samt regeringens styrning av Skatteverket i denna del.

Riksrevisionen menar att det finns en rad svårigheter i att mäta och följa kontrollernas träffsäkerhet, det vill säga i vilken utsträckning kontrollen riktas mot företag som lämnat felaktiga uppgifter. Riksrevisionen konstaterar vidare att det är svårt för Skatteverket att redogöra för hur kontrollen utvecklats över tid eftersom inget av de enskilda mått som Skatteverket har tillgång till ger en fullständig bild. Riksrevisionen framför också kritik mot de uppföljningsverktyg som Skatteverket använder för sina kontrollinsatser. Riksrevisionen anför slutligen att Skatteverkets arbetsmetod, val av åtgärd, kan förbättras.

Regeringen förutsätter att Skatteverket fortsätter sitt arbete med ständiga förbättringar i syfte att uppnå en effektivare verksamhet. Regeringen kommer att noga följa det fortsatta arbetet. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB