Ds 2013:16 Prospektansvar - 9789138239094 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:16 Prospektansvar
   
 
Titel:Ds 2013:16 Prospektansvar
Utgivningsår:2013
Omfång:131 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239094
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:16
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Innehåller förslag till lagreglering av det civilrättsliga ansvaret för överträdelser av de bestämmelser som gäller för prospekt som upprättas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Den föreslagna regleringen omfattar också ansvaret för sådana erbjudandehandlingar som ska upprättas vid offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt sådana dokument som ska upprättas vid vissa fusioner och delningar.

Enligt förslaget ska den som är ansvarig för ett prospekt kunna bli skadeståndsskyldig om regelverket om prospekt har överträtts. För skadeståndsskyldighet krävs uppsåt eller oaktsamhet.

Ansvaret ska huvudsakligen åvila dels den som har upprättat ett prospekt eller genom prospektet lämnat ett erbjudande att teckna eller köpa överlåtbara värdepapper, dels vissa organledamöter (t.ex. styrelseledamöter) i ett företag som har upprättat ett prospekt. I fråga om organledamöter i aktiebolag föreslås en inskränkning i förhållande till det ansvar som gäller enligt nuvarande lagstiftning, genom att ansvaret inte ska omfatta prospekt som avser t.ex. obligationer.
 
  © 2017 Jure AB