I svarandens frånvaro av Liukkonen Liro - 9789518553246 - Jure bokhandel

 

 
 
I svarandens frånvaro
   
 
Författare:Liukkonen Liro
Titel:I svarandens frånvaro
Utgivningsår:2012
Omfång:531 sid.
Förlag:Finska juristföreningen
ISBN:9789518553246
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 820 SEK exkl. moms

 

En processrättslig doktorsavhandling om de förenklade handläggningsformerna utevarohandläggning och skriftlig process i brottmål. Företeelserna analyseras i förhållande till rättvisa och effektivitet inom rättsvården. Särskilt beaktas de krav som kommer till uttryck i praxisen från övervakningsinstanserna för de internationella människorättsinstrumenten.

Då de förenklade förfarandena utgör ett undantag från fullskalerättegången grundad på muntlighet, koncentration och omedelbarhet som utspelas i parternas närvaro, granskas inledningsvis rättsläget angående svarandens närvaro i brottmålsrättegången. För att hämta kunskapsteoretisk förståelse för de underlättade handläggningsformerna redogörs även för den hermeneutiska filosofins landvinningar i fråga om beviskraften hos skriften jämfört med närvaro.

Undersökningens kärna består av en detaljerad och systematisk analys av de förenklade förfarandena i gällande finsk rätt med fokus på användningsområdet för vart av dessa och genomförandet av handläggningen.

Genom en internationell jämförelse och en enkätundersökning angående anlitandet av de förenklade förfarandena hämtas ytterligare praxisorienterad kunskap om de syften och uppgifter som handläggningsformerna betjänar. Avslutningsvis diskuteras hur tillvägagångssätten i lagföringen av mindre brottslighet eventuellt kunde utvecklas vidare.Innehåll
FÖRORD .................................................................................................. VII
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ........................................ XV
FÖRKORTNINGAR ............................................................................. XXXIX
FÖRTECKNING ÖVER SCHEMAN OCH TABELLER ........................ XLIII
1 INLEDNING ....................................................................................... 1
1.1 Just innan uppbrottet skedde ....................................................... 1
1.2 Medan rättegången reformerades ................................................ 7
1.3 Gamla vanors snabba återinträde ................................................. 10
2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR FORSKNINGEN ............................ 17
2.1 Forskningsuppgiften .................................................................... 17
2.1.1 Frågeställningar kring ämnet ............................................ 17
2.1.2 Närmare om objektet för forskningen .............................. 19
2.2 Lagbestämmelserna ..................................................................... 20
2.2.1 Utevarohandläggning ....................................................... 20
2.2.2 Skriftligt förfarande .......................................................... 20
2.2.3 En allmän karakteristik av de förenklade förfarandena ... 21
2.2.4 Förenklade förfaranden i förhållande till övriga former
av brottmålsrättegångar .................................................... 22
2.3 Avgränsning av ämnet ................................................................. 30
2.3.1 Straffprocessen i domstol i första instans ......................... 30
2.3.2 Förenklade förfaranden som integrerade handläggnings-
former ............................................................................... 37
2.4 Terminologiska frågor ................................................................. 45
2.4.1 Inte närvarande ................................................................. 45
2.4.2 Förenklade brottmålsförfaranden ..................................... 46
2.4.3 Personkretsar .................................................................... 48
2.5 Metodfrågor ................................................................................. 53
2.5.1 Om mångfalden av metoder inom juridiken .................... 53
2.5.2 Rättsdogmatik med inslag från andra discipliner ............. 54
2.6 Mänskliga rättigheterna som rättesnöre ....................................... 56
2.6.1 Att främja de grundläggande fri- och rättigheterna .......... 56
2.6.2 Regler och principer i samspel ......................................... 57
2.6.3 Interaktionen mellan internationella och nationella normer 68
X
I n n e h å ll
2.7 Förkärleken för skrift ................................................................... 71
2.8 Om den fortsatta framställningen ................................................ 72
3 PARTERNAS NÄRVARO VID BROTTMÅLSRÄTTEGÅNGEN .... 75
3.1 Inledning ...................................................................................... 75
3.1.1 Varierande syn på närvaro i straffprocessen ..................... 75
3.1.2 Att delta men inte närvara ................................................ 76
3.2 Fördelen med närvaro vid rättegångar ......................................... 78
3.2.1 Principiella hänsyn ........................................................... 78
3.2.2 Funktionella synpunkter ................................................... 81
3.3 Behov och tryggande av närvaro i förhållande till parternas
inställning .................................................................................... 89
3.3.1 Närvaro efter partsställning .............................................. 89
3.3.2 Positivt inställda parter ..................................................... 94
3.3.3 Svarandens motvilja och skyldigheten att delta ............... 100
3.3.4 Behovet av och grunden för att säkra närvaro .................. 104
3.4 Svarandens närvaro i brottmålsrättegången
enligt gällande finsk
rätt ................................................................................................ 106
3.4.1 Bestämmelserna om närvaroskyldighet ........................... 106
3.4.2 Närvaro som inte blir av trots att den påbjuds .................. 109
3.4.3 Medlen att trygga närvaro ................................................ 114
3.4.3.1 Inför förhandlingen ............................................. 114
3.4.3.2 Medan förhandlingen pågår ................................ 120
3.4.3.3 I ett senare sammanhang ..................................... 123
3.4.3.4 Medelbart ............................................................ 125
3.5 Sammanfattande synpunkter ....................................................... 129
4 ANSATS TILL FÖRSTÅELSE AV FÖRENKLADE
HANDLÄGGNINGSFORMER .......................................................... 131
4.1 Varför handlägga mål i svarandens frånvaro? .............................. 131
4.2 Förklaringar till frågeställningen ................................................. 132
4.3 Hermeneutiskt grepp ................................................................... 133
4.4 Actualitas vs quidditas ................................................................. 140
4.5 Oförborgadheten i omväxling ...................................................... 142
4.6 Skriften gör skillnad .................................................................... 144
4.7 Avslutning: förståelse av den som uteblir .................................... 147
5 KRAV FÖRANLEDDA AV RÄTTEN TILL EN RÄTTVIS
RÄTTEGÅNG ..................................................................................... 149
5.1 Övernationell måttstock ............................................................... 149
5.2 Undantag från närvaro i Europadomstolens praxis ..................... 150
5.3 Ställningstaganden av MR-kommittén ........................................ 160
XI
Innehållll
6 EUROPEISK ÖVERSIKT ................................................................... 165
6.1 Inledande anmärkningar .............................................................. 165
6.1.1 Om rättsjämförelsens syfte och metod ............................. 165
6.1.2 Valet av länder .................................................................. 170
6.2 Sverige ......................................................................................... 178
6.2.1 Utvecklingen fram till 1942 års rättegångsbalk ............... 178
6.2.2 Förenklade handläggningsformer som från början
omfattades av den nya rättegångsbalken .......................... 194
6.2.3 Nydaningar: skriftlig process och fjärrnärvaro ................ 206
6.2.4 Statistiska och sammanfattande iakttagelser .................... 216
6.3 Tyskland ....................................................................................... 219
6.4 Frankrike ...................................................................................... 233
6.5 England och Wales ...................................................................... 247
6.6 Avslutande kommentarer ............................................................ 263
7 GÄLLANDE FINSK RÄTT ................................................................ 271
7.1 Inledande anmärkningar ............................................................. 271
7.1.1 En rättsdogmatisk redogörelse ......................................... 271
7.1.2 Framställningens disposition ............................................ 272
7.2 Rättsläget inför tillkomsten av BRL ............................................ 274
7.3 Utevarohandläggningen ............................................................... 276
7.3.1 Användningsområdet ...................................................... 276
7.3.1.1 Allmänt ............................................................... 276
7.3.1.2 Påföljdsgränsen ................................................... 280
7.3.1.3 Påföljdsarten ....................................................... 285
7.3.1.4 Bevisläget ............................................................ 299
7.3.2 Parternas och rättskipningspersonalens (in)ställning ....... 309
7.3.2.1 Svaranden ............................................................ 309
7.3.2.2 Målsäganden ....................................................... 313
7.3.2.3 Rättskipningspersonalen .................................... 316
7.3.3 Särdrag i förfarandet ........................................................ 317
7.3.3.1 Stämningsansökan, stämningen och kallelser ..... 317
7.3.3.2 Huvudförhandlingens förlopp ............................. 322
7.4 Den skriftliga brottmålsprocessen ............................................... 331
7.4.1 Kort lagstiftningshistoria .................................................. 331
7.4.2 Användningsområde ......................................................... 339
7.4.2.1 Allmänt och med hänsyn till påföljder ............... 339
7.4.2.2 Bevisfrågor .......................................................... 349
7.4.3 Parternas och rättskipningspersonalens (in)ställning ....... 359
7.4.3.1 Svaranden ............................................................ 359
7.4.3.2 Målsäganden ....................................................... 363
XII
I n n e h å ll ll
7.4.3.3 Förundersökningsmyndigheterna och
rättskipningspersonalen ...................................... 367
7.4.4 Huvudpunkterna i förfarandet .......................................... 371
7.4.4.1 Stämningsansökan .............................................. 371
7.4.4.2 Stämningen och svarandens reaktion .................. 381
7.4.4.3 De successiva behandlingsfaserna ...................... 389
7.4.4.4 Domsunderlaget och domen ............................... 403
7.5 Jämförande och värderande synpunkter på förenklade
handläggningsformer ................................................................... 410
7.6 Strafföreläggande och ordningsbot .............................................. 415
7.7 Fjärrnärvaro ................................................................................. 420
7.8 Beivran av vissa brott i förenklade former .................................. 422
8 FÄLTSTUDIEN OM DE FÖRENKLADE HANDLÄGGINGS-
FORMERNA ....................................................................................... 425
8.1 Behovet av förstahandsdata ......................................................... 425
8.2 Enkäten ........................................................................................ 427
8.3 Läget innan det skriftliga förfarandet .......................................... 434
8.4 Anlitandet av utevarohandläggning och skriftlig process i
nuläget ........................................................................................ 440
8.4.1 Kvantitativ analys ............................................................. 440
8.4.1.1 Numeriska data ................................................... 440
8.4.1.2 Sammanfattande tolkningar av forsknings-
resultatet ............................................................. 455
8.4.2 Kvalitativ studie ............................................................... 471
8.4.2.1 Helhetssyn på det skriftliga förfarandet .............. 471
8.4.2.2 Vissa detaljer i handläggningen .......................... 473
9 AVSLUTNING .................................................................................... 475
9.1 Sammanfattning av studien ......................................................... 475
9.1.1 Allmänna slutsatser .......................................................... 475
9.1.2 Inledning .......................................................................... 475
9.1.3 Utgångspunkterna för forskningen ................................... 476
9.1.4 Parternas närvaro vid brottmålsrättegången ..................... 476
9.1.5 Ansats till förståelse av förenklade handläggningsformer 477
9.1.6 Krav föranledda av rätten till en rättvis rättegång ............ 477
9.1.7 Europeisk översikt ............................................................ 478
9.1.8 Gällande rätt ..................................................................... 478
9.1.9 Fältstudien om de förenklade handläggningsformerna .... 480
9.2 Avslutande synpunkter ................................................................ 481
9.2.1 Allmänt ............................................................................. 481
9.2.2 Till processverkligheten ................................................... 481
XIII
I n n e h å ll ll
9.2.3 Till grundsatserna ............................................................. 482
9.2.4 Till de grundläggande fri- och rättigheterna .................... 483
9.2.5 Till de förenklade handläggningsformernas genom-
förande i finsk rätt ............................................................ 484
9.2.6 Till framtiden .................................................................... 485
TIIVISTELMÄ ......................................................................................... 489
ABSTRACT .............................................................................................. 497
RÄTTSFALLSREGISTER ....................................................................... 499
SAKREGISTER ....................................................................................... 507
BILAGOR ................................................................................................. 515
BILAGA 1. Stämning och kallelse till utevarohandläggning samt delgivningsintyg
BILAGA 2. Stämning, förfarandesamtycke och delgivningsintyg i skriftligt förfarande
BILAGA 3. Karta över domkretsarna för tingsrätterna med i fältstudien
BILAGA 4. Frågeformulär i studien nr 2 om anlitandet av utevarohandläggning och skriftlig process år 2008
BILAGA 5. Förfrågan till lagmännen om närmare anordnande av det skriftliga brottmålsförfarandet
BILAGA 6. Frågeformulär i studien nr 3 angående tillvägagångssätten i det skriftliga brottmålsförfarandet med resultat
 
  © 2017 Jure AB