Prop. 2012/13:126 FN:s internationella brottmålstribunaler - avveckling och restfunktioner - 201213126 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:126 FN:s internationella brottmålstribunaler - avveckling och restfunktioner
   
 
Titel:Prop. 2012/13:126 FN:s internationella brottmålstribunaler - avveckling och restfunktioner
Utgivningsår:2013
Omfång:71 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:126
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att de särskilda regler som gäller för Sveriges rättsliga samarbete med brottmålstribunalerna för f.d. Jugoslavien och för Rwanda, som är inrättade av FN:s säkerhetsråd, också ska gälla i förhållande till en gemensam internationell avvecklingsmekanism som ersätter tribunalerna.

I lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål föreslås vidare en bestämmelse om att svenska domstolar och åklagare får söka rättslig hjälp i brottmål från tribunalerna, inklusive avvecklingsmekanismen, och från Internationella brottmålsdomstolen.

Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall kompletteras så att den även omfattar den internationella avvecklingsmekanismen och till mekanismen anknutna personer.

I propositionen föreslås även att en författning som rör en numera obsolet konvention från 1870 mellan Sverige och Belgien om utlämning av förbrytare ska upphävas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
 
  © 2017 Jure AB