Regeringens skrivelse 2012/13:149 Meddelande om kommande förslag om begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag - 201213149 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:149 Meddelande om kommande förslag om begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:149 Meddelande om kommande förslag om begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag
Utgivningsår:2013
Omfång:6 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213149
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2012/13:149
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen aviseras kommande förslag om att i vissa situationer begränsa möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag, så att företagen inte med hjälp av sådana bidrag flyttar vinster hänförliga till beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 2013 till ett annat företag i koncernen, där vinsterna blir föremål för den lägre skattesats som gäller från och med den 1 januari 2013. Om åtgärder inte omedelbart vidtas finns en betydande risk för skatteplanering med ett avsevärt skattebortfall som följd. Det föreligger enligt regeringens mening särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget på beskattningsår som avslutas efter det att denna skrivelse överlämnades till riksdagen, dvs. från och med den 19 april 2013.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB