Ds 2013:55 Skärpt straff för mord - 9789138240076 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:55 Skärpt straff för mord
   
 
Titel:Ds 2013:55 Skärpt straff för mord
Utgivningsår:2013
Omfång:104 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138240076
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:55
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att straffet för mord skärps. Mord bör i regel bestraffas med livstids fängelse om det föreligger försvårande omständigheter. Förhållanden som tidigare i princip endast beaktats i skärpande riktning vid straffmätningen av det tidsbestämda straffet bör i stället tala för att ett livstidsstraff döms ut. Den höjda straffnivån innebär att användningen av livstidsstraffet bör öka väsentligt och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen att det förutses dömas ut i en majoritet av fallen. Lagtekniskt innebär förslaget att ordningsföljden i straffskalan ändras så att livstidsstraffet nämns först. Straffet ska alltså vara fängelse på livstid eller på viss tid, lägst tio och högst 18 år. Det föreslås även att straffet för terroristbrott som begås genom mord ska vara detsamma som för mord.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB