Ds 2013:68 Säkerheter vid clearing hos central motpart - 9789138240366 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:68 Säkerheter vid clearing hos central motpart
   
 
Titel:Ds 2013:68 Säkerheter vid clearing hos central motpart
Utgivningsår:2013
Omfång:209 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240366
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:68
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Den 16 augusti 2012 trädde Europaparlamentets och rådets förordning nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat,centrala motparter och transaktionsregister i kraft. Förordningen är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Genom förordningen ändras även Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (det s.k. finality-direktivet).

I denna promemoria föreslås ändringar i konkurslagen, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om kontoföring av finansiella instrument och lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (avvecklingslagen).

Lagändringarna syftar i huvudsak till att undanröja eventuella konflikter eller oklarheter mellan förordningen och svensk rätt. Ändringarna i avvecklingslagen och en av ändringarna i lagen om handel med finansiella instrument genomför också ändringen i finality-direktivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB