Ds 2013:71 Säkerheter och avräkningar - 9789138240434 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:71 Säkerheter och avräkningar
– ett alternativt genomförande av två direktiv
   
 
Titel:Ds 2013:71 Säkerheter och avräkningar – ett alternativt genomförande av två direktiv
Utgivningsår:2013
Omfång:91 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240434
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:71
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att den s.k. återgångsregeln i 3 kap. 2 § första stycket andra meningen konkurslagen, som gör det möjligt för ett konkursbo att kräva återgång av en bindande rättshandling som företagits efter att ett beslut om konkurs har fattats och senast dagen efter konkursbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, upphävs.

I och med det åstadkoms ett tydligt och effektivt införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/26/EG (finalitydirektivet), 2002/47/EG (säkerhetsdirektivet) och 2009/44/EG (ändringsdirektivet) såvitt gäller direktivbestämmelserna rörande slutgiltig bundenhet för vissa överföringsuppdrag. Förslaget bedöms inte medföra några oönskade bieffekter.
 
  © 2017 Jure AB