Ds 2013:76 Användningen av kreditbetyg i riskhantering - 9789138240526 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:76 Användningen av kreditbetyg i riskhantering
   
 
Titel:Ds 2013:76 Användningen av kreditbetyg i riskhantering
Utgivningsår:2013
Omfång:70 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240526
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:76
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I promemoria föreslås att ändringsdirektivet genomförs i svensk rätt genom att det införs nya bestämmelser i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., lagen om värdepappersfonder, försäkringsrörelselagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I de föreslagna nya bestämmelserna anges att fondbolag och AIF förvaltare inte ensidigt eller mekaniskt ska förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos en värdepappersfonds respektive en alternativ investeringsfonds tillgångar.

Vidare anges att Finansinspektionen ska övervaka lämpligheten i pensionsstiftelsers, försäkringsföretags, fondbolags och AIF-förvaltares kreditvärderingsförfaranden och deras användning av kreditbetyg. I promemorian behandlas inte frågan om huruvida ändringsförordningen bör föranleda några ändringar i svensk rätt. Frågan om behovet av lagändringar med anledning av ändringsförordningen kommer att övervägas i ett annat sammanhang.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 december 2014.
 
  © 2017 Jure AB