Regeringens skrivelse 2013/14:42 Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin - effekter av statens insatser - 201314042 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2013/14:42 Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin - effekter av statens insatser
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:42 Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin - effekter av statens insatser
Utgivningsår:2013
Omfång:106 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314042
Serie:Propositioner nr. 2013/14:42
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Energieffektivisering inom industrin - effekter av statens insatser (RiR 2013:8). Vidare redovisar regeringen de åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av rapporten.

Regeringens bedömning är att Riksrevisionens rapport innehåller värdefulla synpunkter inför utformning av styrmedel mer generellt. Regeringen menar dock att den slutsats som Riksrevisionen dragit om effekterna av programmet för energieffektivisering (PFE) kan vara väl långtgående mot bakgrund av en risk för bristande jämförbarhet mellan PFE-företagen och den referensgrupp som Riksrevisionen har använt i sin analys. Regeringen menar också att utgångspunkten för Riksrevisionens granskning av PFE delvis är bekymmersam eftersom den i hög grad synes utgå från i vilken mån programmet kan antas bidra till minskade utsläpp av växthusgaser medan det ursprungliga motivet till att införa programmet var bibehållen konkurrenskraft för företagen i kombination med energieffektiviserande åtgärder. Frågan om effekter på konkurrenskraften tas upp i Riksrevisionens rapport, men ges väsentligt mindre utrymme. Regeringen delar uppfattningen att det kan finnas skäl att se över formerna för rapportering, tillsyn och kontroll inom ramen för Statens energimyndighets förvaltning av programmet och har erfarit att myndigheten avser att vidta sådana åtgärder. Regeringen kommer även fortsättningsvis att analysera och rapportera effekterna av energi- och klimatpolitiska styrmedel, bland annat i samband med den energi- och klimatpolitiska kontrollstationen 2015.

Riksrevisionen har även lämnat rekommendationer för det fall att regeringen skulle lämna ett förslag till nytt frivilligt program för energieffektivisering till riksdagen. Av budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1, utg. omr. 21) framgår att frågan om hur energieffektivisering i energiintensiv industri kan främjas i framtiden bereds inom Regeringskansliet. Regeringen avser att beakta de rekommendationer som Riksrevisionen har lämnat i sina fortsatta överväganden i denna fråga.
 
  © 2017 Jure AB