Prop. 2013/14:69 Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall - genomförande av kärnavfallsdirektivet - 201314069 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:69 Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall - genomförande av kärnavfallsdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2013/14:69 Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall - genomförande av kärnavfallsdirektivet
Utgivningsår:2014
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:69
Ämnesord:Miljörätt , EU-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås de lagändringar som behövs för att genomföra rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Enligt direktivet ska radioaktivt avfall som uppkommer i en medlemsstat som huvudregel slutförvaras i den medlemsstaten. Direktivet medger dock att sådant avfall slutförvaras i en annan medlemsstat eller ett land utanför Europeiska atomenergigemenskapen under vissa förutsättningar.

För att detta ska kunna tillämpas krävs det att medlemsstaten och det andra landet har ingått ett avtal som bl.a. tar hänsyn till kriterier som har fastställts av Europeiska kommissionen.

Propositionen innehåller därför förslag till ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (1988:220) som innebär krav på tillstånd för att utomlands slutförvara kärnämne som inte är avsett
att användas på nytt, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall. Vidare innebär förslagen att vissa krav ställs upp för att ett sådant tillstånd ska kunna ges, bl.a. måste det finnas ett avtal mellan Sverige och det andra landet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.
 
  © 2017 Jure AB