Prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen - 201314086 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen
   
 
Titel:Prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen
Utgivningsår:2014
Omfång:309 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314086
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:86
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa förenklingar för aktiebolag. Bland annat föreslås att kraven på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner tas bort. Det föreslås också förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning.

I propositionen föreslås även att överprövningen av Bolagsverkets beslut om dispens från bland annat bosättningskrav för styrelseledamöter med flera flyttas från regeringen till allmän förvaltningsdomstol. Det föreslås också att bosättningskraven för bland annat stiftare tas bort.

Propositionen innehåller dessutom ett förslag om att en bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser i vissa fall ska upphöra tidigare än i dag.

I propositionen behandlas även frågor om riktade emissioner, om aktiebrev och aktieägarregister samt om förvaltningsrevision och ansvarsfrihet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
 
  © 2017 Jure AB