Prop. 2013/14:84 Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar - 201314084 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:84 Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar
   
 
Titel:Prop. 2013/14:84 Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar
Utgivningsår:2014
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314084
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:84
Ämnesord:EU-rätt , Ekonomi

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Den 31 mars 2012 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 i kraft (Sepa-förordningen). Genom ikraftträdandet är förordningen till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater inom Europeiska unionen.

Sepa-förordningen syftar till att skapa gemensamma regler för betalningar och autogireringar i euro inom Europeiska unionen. Samma villkor ska gälla oavsett om en transaktion i euro är nationell eller gränsöverskridande.

Sepa-förordningen innehåller vissa bestämmelser som förpliktar medlemsstaterna att vidta kompletterande åtgärder i nationell rätt. I propositionen föreslås att förordningen kompletteras genom ändringar i lagen om betaltjänster. Ändringarna innebär bl.a. att Finansinspektionen utses till behörig myndighet enligt Sepa-förordningen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.

I propositionen föreslås även en förlängd övergångsperiod för understödsföreningar. Lagen om understödsföreningar upphävdes i samband med införandet av den nya försäkringsrörelselagen. Enligt lagen om införande av försäkringsrörelselagen får befintliga understödsföreningar fortsätta att driva sin verksamhet enligt 1972 års lag till utgången av 2014. Innan övergångsperiodens slut måste föreningarna ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation. Förslaget innebär att övergångsperioden för understödsföreningar förlängs till utgången av 2017.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB