Prop. 2013/14:81 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande - 201314081 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:81 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande
   
 
Titel:Prop. 2013/14:81 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande
Utgivningsår:2014
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314081
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:81
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till författningsändringar med anledning av en uppföljning av vissa delar av genomförandet i svensk rätt av rörlighetsdirektivet.

Det föreslås att reglerna i utlänningslagen som gäller för familjemedlemmar till EES-medborgare även ska gälla för familjemedlemmar till svenska medborgare som har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt rörlighetsdirektivet. Definitionen av familjemedlem till EES-medborgare i utlänningslagen ska utvidgas och den begränsning som för närvarande gäller för kretsen av familjemedlemmar till studerande som har uppehållsrätt ska tas bort.

Det föreslås vidare att det särskilda registreringsförfarandet för EES-medborgare ska tas bort, att Migrationsverkets beslut som rör uppehållsrätt ska kunna överklagas samt att en förvaltningsmyndighets beslut som avser uppehållsrätt ska vara skriftligt och innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet.

Det föreslås också att regeringen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om undantag från de krav för permanent uppehållsrätt som gäller för familjemedlemmar som inte är ES-medborgare.

Slutligen föreslås att det i utlänningslagen ska tas in en bestämmelse som anger att en utlänning inte har uppehållsrätt om ett äktenskap ingåtts, ett samboförhållande inletts eller en utlänning adopterats uteslutande i syfte att ge utlänningen uppehållsrätt.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.
 
  © 2017 Jure AB