Regeringens skrivelse 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform - 201314131 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform
Utgivningsår:2014
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314131
Serie:Propositioner nr. 2013/14:131
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogör regeringen för det svenska biståndets inriktning. Den biståndspolitiska plattformen är ett centralt dokument för den svenska biståndspolitiken och är utgångspunkt för regeringens styrning av det svenska biståndet. Skrivelsen behandlar de principer och värderingar som ska vägleda svenskt bistånd. Dessutom redogör rege-ringen här för biståndets inriktning i form av en målhierarki för biståndet och resultat som biståndet ska bidra till att uppnå. Med en tydligare styrning och ett ökat fokus på resultat förbättras förutsättningarna för en effektiv fattigdomsbekämpning.
 
  © 2017 Jure AB