Prop. 2013/14:182 Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen - 201314182 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:182 Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen
   
 
Titel:Prop. 2013/14:182 Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen
Utgivningsår:2014
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314182
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:182
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. (provtagningslagen). Förslaget innebär att det i zoonoslagen införs en ny bestämmelse där det anges att ersättning av statsmedel kan lämnas för kostnader eller förluster som uppkommit på grund av beslut enligt lagen m.m. och att frågor om ersättningen prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Vidare införs ett bemyndigande för regeringen eller för den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ersättningen.

I provtagningslagen införs en ny bestämmelse där det anges att ersättning av statsmedel, om det finns särskilda skäl, kan utgå för kostnader eller förluster på grund av vissa angivna beslut enligt lagen m.m. och att frågor om ersättningen prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Det införs även ett bemyndigande för regeringen eller för den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om ersättningen. Ändringarna är av formell karaktär och någon ändring i tillämpningen av ersättningsbestämmelserna i sak är inte avsedd.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB