Prop. 2013/14:111 Säkerheter vid clearing hos central motpart - 201314111 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:111 Säkerheter vid clearing hos central motpart
   
 
Titel:Prop. 2013/14:111 Säkerheter vid clearing hos central motpart
Utgivningsår:2014
Omfång:201 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314111
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:111
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt , Insolvensrätt

Pris: 125 SEK exkl. moms

 

Den 16 augusti 2012 trädde EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister i kraft. Förordningen är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Genom EU-förordningen har även EU-direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (det s.k. finality-direktivet) ändrats.

I denna proposition föreslås ändringar i konkurslagen, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om kontoföring av finansiella instrument och lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (avvecklingslagen).

Lagändringarna syftar i huvudsak till att undanröja eventuella konflikter eller oklarheter mellan förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister och svensk rätt. Ändringarna i lagen om handel med finansiella instrument och avvecklingslagen genomför också ändringen i finality-direktivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
 
  © 2017 Jure AB