Prop. 2013/14:166 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan - 201314166 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:166 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
   
 
Titel:Prop. 2013/14:166 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
Anmärkning:3 delar.
Utgivningsår:2014
Omfång:2622 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314166
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:166
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 1311 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan. Förhandlingarna om ett avtal inleddes 2007 och avtalet undertecknades i juni 2012. I december 2012 godkände Europaparlamentet frihandelsavtalet. Genom avtalet upprättas ett frihandelsområde för varor och tjänster. En omfattande avveckling sker av tullar
för industri- och jordbruksprodukter. Parterna åtar sig också att gradvis avskaffa olika former av handelshinder, liberalisera marknaderna för tjänster och offentlig upphandling samt ge ett effektivt skydd för immateriella rättigheter. Handel och investeringar ska ske med respekt
för standarder inom miljö- och arbetsmarknadsområdet och parterna har åtagit sig att samarbeta kring skydd för miljön och respekt för grundläggande normer på det arbetsrättsliga området.

Avtalet innehåller också
rättsligt bindande åtaganden om respekt för mänskliga rättigheter och skyldigheter i fråga om icke-spridning av massförstörelsevapen.
 
  © 2017 Jure AB