Prop. 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering - 201314108 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering
   
 
Titel:Prop. 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering
Utgivningsår:2014
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:108
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen finns förslag till genomförande i svensk rätt av ett EU-direktiv. Direktivet syftar till att minska tjänstepensionsinstituts, fondbolags och förvaltares av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) alltför stora förlitan på kreditbetyg. I de föreslagna nya bestämmelserna anges att fondbolag och AIF-förvaltare inte ensidigt eller mekaniskt ska förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos en värdepappersfonds respektive en alternativ investeringsfonds tillgångar. Vidare anges att Finansinspektionen ska övervaka lämpligheten i pensionsstiftelsers kreditvärderingsförfaranden och deras användning av kreditbetyg. Beträffande försäkringsföretags tjänstepensionsverksamhet, fondbolag och AIF-förvaltare följer det redan av gällande bestämmelser att Finansinspektionens tillsyn omfattar även sådan övervakning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 december 2014, vilket är det datum då EU-direktivet ska vara genomfört.
 
  © 2017 Jure AB