Ds 2014:40 Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden - 9789138241912 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:40 Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden
   
 
Titel:Ds 2014:40 Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden
Utgivningsår:2014
Omfång:27 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241912
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:40
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny lag om lokala aktionsgrupper. Förslaget innebär att riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om gruppernas handläggning av ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling. Förslaget innehåller också bestämmelser som rör sekretess och tystnadsplikt. Lokala aktionsgrupper ska enligt EU-bestämmelser utföra uppgifter som avser lokalt ledd utveckling inom förvaltningen av EU:s struktur- och investeringsfonder.

Promemorian innehåller vidare förslag till en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i vilken en hänvisning görs till lagen om lokala aktionsgrupper.

Promemorian innehåller även förslag till lagtekniska ändringar i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden samt ändringar i denna lag med anledning av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB