Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut - 9789138242155 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut
   
 
Titel:Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut
Utgivningsår:2015
Omfång:33 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242155
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:1
Ämnesord:Krediträtt , Insolvensrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ändring av reglerna i utsökningsbalken om överklagandetiden för fördelnings- och utbetalningsbeslut i mål om utmätning. Gäldenären (svaranden) ska som huvudregel alltjämt överklaga dessa beslut inom tre veckor från beslutet. Med den föreslagna ändringen kommer överklagandetiden för sådana beslut dock alltid att vara minst tre veckor från det att gäldenären delgetts beslutet om utmätning.

Förslaget innebär således en förlängning i vissa situationer av tiden för att överklaga, och att beslutet inte får laga kraft mot gäldenären innan överklagandetiden för beslutet om utmätning har löpt ut.

Ändringen har till syfte att säkerställa att gäldenären får en domstolsprövning av sitt överklagande av utmätningsbeslutet i målet. Härigenom sker en anpassning till kraven som följer av artikel 6.1 i Europakonventionen. Förslaget säkerställer också att fördelnings- och utbetalningsbeslutet kan ändras i samband med prövningen av överklagandet av utmätningsbeslutet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB