Ds 2015:2 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument - 9789138242179 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:2 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
   
 
Titel:Ds 2015:2 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Utgivningsår:2015
Omfång:419 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242179
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:2
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till ändringar i svensk rätt som har föranletts av förordningen (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler. Förordningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat men lämnar ändå utrymme för medlemsstaterna att införa vissa kompletterande regler. Detta gäller framför allt möjligheten att även fortsättningsvis tillåta s.k. kontoförande institut att utföra registreringsåtgärder i avstämningsregister för kunders räkning. Det blir därmed praktiskt möjligt för den svenska värdepapperscentralen (Euroclear Sweden AB) att som hittills tillhandahålla individuella konton på den högsta nivån för alla som önskar det.

I promemorian föreslås ändringar i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (kontoföringslagen), bl.a. att termen värdepapperscentral ska ersätta den hittills använda termen central värdepappersförvarare och att rubriken till kontoföringslagen ska ändras till lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Det föreslås vidare nya bestämmelser om behörig myndighet, tillsynsbefogenheter och sanktioner m.m. och att bestämmelserna om auktorisation av centrala värdepappersförvarare upphävs.

I promemorian föreslås ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) som innebär att svenska avstämningsbolag ska få registrera aktierna i bolaget hos vilken värdepapperscentral som helst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i enlighet med förordningens krav. Det föreslås också vissa ändringar i samma lag avseende ansvaret för aktieboken. Som en följd av dessa förslag föreslås att utländska värdepapperscentraler i vissa fall ska vara skyldiga att lämna ett åtagande att följa relevanta skatterättsliga bestämmelser.
 
  © 2017 Jure AB