Prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd - 201415083 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
   
 
Titel:Prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Utgivningsår:2015
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415083
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:83
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag om komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Kompletteringen innebär att åtgärder som kan vidtas enligt den lagen ska kunna beslutas för att säkerställa efterlevnaden av ett sådant polismans eller bilinspektörs beslut att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden som har meddelats när ett förskott för sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransporter på väg inte har betalats omedelbart i samband med kontrollen.

De åtgärder som enligt lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd kan komma i fråga är att en polisman eller tulltjänsteman omhändertar fordonsnycklar eller annat föremål som behövs för färden, frakthandlingar och registreringsskyltar. Kan det av särskilda skäl antas att ett omhändertagande inte är tillräckligt för att säkerställa att beslutet följs, får Polismyndigheten eller Tullverket besluta att fordonet eller fordonståget förses med en mekanisk, elektronisk eller annan typ av låsanordning (klampning). En åtgärd ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 24 timmar.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB