Prop. 2014/15:95 Förstärkt skydd för fartygspassagerare - 201415095 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:95 Förstärkt skydd för fartygspassagerare
   
 
Titel:Prop. 2014/15:95 Förstärkt skydd för fartygspassagerare
Utgivningsår:2015
Omfång:321 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415095
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:95
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

Inom EU har kraven på transportörerna skärpts vid sjötransporter av passagerare, vilket har medfört en stärkt ställning för passagerarna vid olyckor till sjöss. De skärpta reglerna innebär bland annat att transportörerna har ett strikt ansvar (ansvar oberoende av vållande) för personskador vid sjöfartsolyckor och att de ska ha försäkring som täcker ansvaret. Transportörerna ska också tydligt informera passagerarna om deras rättigheter. I propositionen föreslår regeringen att dessa förbättringar för passagerarna ska gälla för fler inrikes transporter till sjöss än vad som nu är fallet. Samtidigt beaktas sjöfartsnäringens förutsättningar och behov.

Regeringen lämnar också förslag som gör det möjligt med straffrättsliga sanktioner, om transportören inte är försäkrad eller om befälhavaren inte medför ett certifikat eller ett bevis som visar att försäkringsskyldigheten är fullgjord. Det blir även möjligt att belägga fartyget med nyttjandeförbud om certifikatet eller beviset inte medförs. Ansvarsgränsen för transportörens totala skadeståndsansvar vid en och samma händelse höjs också.

Regeringen föreslår dessutom att Sverige tillträder 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods. Regeringen lämnar förslag till de lagändringar som behövs till följd av konventionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB