Prop. 2014/15:58 Modernare regler för internationell järnvägstrafik - 201415058 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:58 Modernare regler för internationell järnvägstrafik
   
 
Titel:Prop. 2014/15:58 Modernare regler för internationell järnvägstrafik
Utgivningsår:2015
Omfång:348 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415058
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:58
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

Att ha en väl fungerande godstrafik på järnväg är viktigt för svensk ex-portindustri. En grundläggande förutsättning är att det finns en modern reglering av den internationella järnvägstrafiken. För att gränsöverskridande transporter ska underlättas bör regleringen också motsvara den som tillämpas i närliggande länder.

Den nuvarande regleringen av internationella järnvägstransporter är delvis föråldrad och har inte fullt ut anpassats till den avreglering som skett på järnvägsområdet.

I propositionen föreslås att Sverige ska tillträda protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980. Det föreslås också att det reviderade fördraget ska inkorporeras och på så sätt bli svensk lag. Ett tillträde till fördraget innebär en modernisering av det svenska regelverket och en anpassning till övriga Europa, särskilt när det gäller godstransporter.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, utom i ett fall då lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB