Prop. 2014/15:70 Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper - 201415070 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:70 Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper
   
 
Titel:Prop. 2014/15:70 Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper
Utgivningsår:2015
Omfång:71 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415070
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:70
Ämnesord:Miljörätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och luftfartslagen (2010:500).

Ändringar föreslås för att det svenska regelverket ska överensstämma med nya EU-regler om hantering av utsläppsrätter i unionsregistret. Förslagen avser de nya kontotyperna handelskonto och mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter. Kontoföringsmyndigheten föreslås få rätt att ta ut avgifter både för ansökan om och förande av konton.

Tillsynsmyndigheten föreslås få ta ut en förseningsavgift om en verksamhetsutövare inte i rätt tid har lämnat information om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift och detta medfört en för hög tilldelning av utsläppsrätter. Den verksamhetsutövare som har fått för många utsläppsrätter blir skyldig att återlämna dessa.

För genomförande av EU-regler om flygverksamheter i handelssystemet föreslås regler om verksamhetsförbud och verkställighet av sådana förbud.

Förslagen innebär också att regler som avser tidigare handelsperioder och som inte längre behövs tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB