Prop. 2014/15:64 Genomförande av offshoredirektivet - 201415064 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:64 Genomförande av offshoredirektivet
   
 
Titel:Prop. 2014/15:64 Genomförande av offshoredirektivet
Utgivningsår:2015
Omfång:104 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415064
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:64
Ämnesord:Miljörätt , EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG (offshoredirektivet). Förslagen syftar till att genomföra direktivet i de delar som krävs av en medlemsstat som inte har prospektering eller utvinning av olja eller gas till havs inom sin jurisdiktion och inte planerar att ge tillstånd till detta.

I propositionen föreslås att det införs en ny lag om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen. Vidare föreslås ändringar i lagen om kontinentalsockeln, i minerallagen och i offentlighets- och sekretesslagen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB