Prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali - 201415068 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
   
 
Titel:Prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Utgivningsår:2015
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415068
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:68
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas (FN:s) stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) till utgången av juni
månad 2016, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. FN-insatsens mandat omfattar bland annat säkerhet, stabilitet och skydd av civila, stöd till den politiska dialog- och försoningsprocessen, stöd till att återupprätta statens överhöghet i hela landet och stöd till att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd.

Det planerade svenska styrkebidraget utgör, tillsammans med en nationell stödenhet, en del av MINUSMA:s underrättelseenhet. Avsikten är att även fortsättningsvis placera stabsofficerare vid relevanta staber. Regeringen bedömer att det svenska bidraget till insatsen under normala omständigheter kommer att uppgå till ungefär 320 personer på plats. Om behov uppstår ska styrkan tillfälligt kunna förstärkas till högst 470 personer.

I propositionen redogör regeringen för situationen i Mali och för det internationella samfundets och Sveriges engagemang i landet. Regeringen redogör även för insatsens folkrättsliga mandat, beskriver det avsedda svenska deltagandet och redovisar sina överväganden för detta.
 
  © 2017 Jure AB