Prop. 2014/15:115 Några värdepappersmarknadsfrågor - 201415115 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:115 Några värdepappersmarknadsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2014/15:115 Några värdepappersmarknadsfrågor
Utgivningsår:2015
Omfång:171 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415115
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:115
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Propositionen genomför de ändringar som gjorts i Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) i samband med omarbetningen av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II). Det finns även förslag till några mindre ändringar i bestämmelserna om prospekt i lagen om handel med finansiella instrument.

En förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) får med stöd av ett tillstånd i hemlandet för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och vissa andra sidotjänster, efter samma underrättelseförfarande som för förvaltning av en alternativ investeringsfond i ett annat land än hemlandet, tillhandahålla även dessa tjänster i andra länder inom EES. Ändringarna görs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Som en konsekvens av de ändringarna föreslås även ändringar i lagen om investerarskydd.

I lagen om handel med finansiella instrument tydliggörs att en investerares rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp eller teckning när ett tillägg till ett prospekt har offentliggjorts gäller endast i fråga om erbjudanden av överlåtbara värdepapper till allmänheten. Vidare klargörs att rätten att återkalla en anmälan eller ett samtycke gäller endast om den nya omständigheten, sakfelet eller förbiseendet som medförde att tillägget till prospektet måste upprättas inträffade innan anmälningstiden för erbjudandet löpte ut och de överlåtbara värdepapperen levererades. Dessa ändringar innebär att förutsättningarna för en investerares rätt till återkallelse blir desamma som i det s.k. prospektdirektivet.

Ändringarna i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder föreslås träda i kraft den 3 juli 2015.

Ändringarna i lagen om handel med finansiella instrument föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB