Prop. 2014/15:126 Ändring i lagen om flygplatsavgifter - 201415126 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:126 Ändring i lagen om flygplatsavgifter
   
 
Titel:Prop. 2014/15:126 Ändring i lagen om flygplatsavgifter
Utgivningsår:2015
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:126
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Syftet med förslagen är att förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter.

Av lagen ska det framgå att samråd med brukarna av flygplatsen ska avslutas med att flygplatsens ledningsenhet fattar ett formellt beslut om sina taxor, oavsett om dessa ändras eller inte. Flygplatsens ledningsenhet ska vanligen offentliggöra sitt beslut minst två månader innan det börjar gälla. Beslutet ska motiveras i de delar det råder oenighet mellan flygplatsens ledningsenhet och brukarna av flygplatsen.

Den som inte är nöjd med utfallet av samrådet har rätt att hänskjuta beslutet till Transportstyrelsen. Lagen tydliggör att alla beslut om flygplatsavgifter får hänskjutas och att alla hänskjutna beslut ska prövas av Transportstyrelsen.

Vidare tydliggörs Transportstyrelsens tillsynsansvar och myndigheten ges bättre möjligheter att säkerställa att bestämmelserna efterlevs genom en rätt att meddela förelägganden, vilka får förenas med vite.

För att täcka kostnader för tillsynen bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2015.
 
  © 2017 Jure AB