Prop. 2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag - 201415129 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag
   
 
Titel:Prop. 2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag
Utgivningsår:2015
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:129
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att reglerna om fiktiv avräkning vid fusion, fission, verksamhetsavyttring och partiell fission ändras. Fiktiv avräkning kan i dag ske i två situationer. Den situation som är aktuell här är när tillgångar och förpliktelser som är knutna till ett fast driftställe i ett annat land som är medlem i Europeiska unionen (EU) förs över genom ombildning från ett företag i Sverige till ett företag i ett annat EU-land. De ändringar som föreslås i propositionen innebär att dessa regler om fiktiv avräkning utvidgas så att de blir tillämpliga på lika villkor för fasta driftställen eller företag som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet oavsett EU-medlemskap. I linje med detta föreslås också en anpassning av vissa bestämmelser som reglerar vad som krävs för att ett företag ska anses höra hemma i en viss stat.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.
 
  © 2017 Jure AB