Ds 2015:42 Ett särskilt tortyrbrott? - 9789138243404 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:42 Ett särskilt tortyrbrott?
   
 
Titel:Ds 2015:42 Ett särskilt tortyrbrott?
Utgivningsår:2015
Omfång:291 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243404
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:42
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 300 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har bestått i att utreda behovet av ett tortyrbrott i svensk rätt. Alldeles oavsett utredningens bedömning i denna fråga har det också ingått i uppdraget att lägga fram de författningsförslag som är nödvändiga för att införa ett sådant brott.

Utredningen har kommit fram till att det finns ett behov av ett särskilt tortyrbrott och lämnar i promemorian huvudsakligen följande förslag.

-En ny lag om straff för tortyrbrott införs, där tortyr kriminaliseras som ett särskilt brott.
-Det införs särskilda bestämmelser som tar sikte på överordnades ansvar för att hindra och anmäla underlydandes tortyrbrott.
-Svenska domstolar ges behörighet att döma över tortyrbrott oavsett var brottet har begåtts och oavsett gärningsmannens eller målsägandens nationalitet (universell jurisdiktion).
-Tortyrbrottet undantas från bestämmelserna om preskription.
 
  © 2017 Jure AB