Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen - 9789138243497 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
   
 
Titel:Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
Utgivningsår:2015
Omfång:54 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243497
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:45
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas Konsumentombudsmannens (KO) befogenheter och tillgängliga sanktioner vid tillsynen enligt marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Att KO har tillgång till effektiva och avskräckande sanktioner är en förutsättning för ett fortsatt starkt konsumentskydd.

I promemorian föreslås att de förbud och ålägganden som KO får besluta om enligt ovan nämnda lagar inte längre ska vara beroende av näringsidkarens godkännande. Det föreslås också att KO ges möjlighet att bestämma att sådana beslut ska gälla omedelbart.

Vidare görs i promemorian bedömningen att vissa förändringar av regleringen rörande sanktionen marknadsstörningsavgift är nödvändiga. I syfte att göra denna sanktion mera förutsebar och enklare för domstolarna att tillämpa föreslås bl.a. att det uttryckligen av lagtexten ska framgå vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid prövningen av om avgiften ska dömas ut. När det gäller storleken av marknadsstörningsavgiften ska denna bestämmas utifrån överträdelsens s.k. sanktionsvärde och övriga relevanta omständigheter. För att möjliggöra en nyanserad bedömning med hänsyn till det aktuella företagets storlek föreslås att de nuvarande beloppsgränserna (5 000 kr – 5 miljoner kr) höjs. Marknadsstörningsavgiften ska framöver fastställas till lägst 10 000 kr och högst 10 miljoner kr.

Mot bakgrund av att förslagen i lagrådsremissen Patent- och marknadsdomstol föreslås träda i kraft den 1 september 2016 föreslås de nu aktuella lagändringarna träda i kraft den 1 oktober 2016.
 
  © 2017 Jure AB