Prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin - 201516003 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin
   
 
Titel:Prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin
Utgivningsår:2015
Omfång:571 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516003
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:3
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 730 SEK exkl. moms

 

Kraven på upplysningar i noter ges en tydligare struktur och begränsas för mindre företag. Det tydliggörs vad som avses med ägarintresse, intresseföretag och gemensamt styrda företag. Principen att information som inte är väsentlig kan utelämnas föreslås komma till uttryck som en generell regel.

I propositionen lämnas även förslag till en ny lag om rapportering av betalningar till myndigheter från större företag verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog. Den ökade öppenheten kring betalningarna ska bl.a. bidra till att motverka korruption.

Företagen ska årligen rapportera betalningar som överstiger 860 000 kronor. Ett moderföretag ska som huvudregel lämna en sammanställd rapport som omfattar hela koncernen. Om ett företag redan lämnar en rapport enligt likvärdiga tredjelandsbestämmelser, ska det vara undantaget från rapporteringskravet.

Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB