Prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar - 201516004 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
   
 
Titel:Prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
Utgivningsår:2015
Omfång:668 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516004
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:4
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 551 SEK exkl. moms

 

Bland nyheterna kan följande nämnas.

-Föreningens verksamhet ska i ökad utsträckning kunna bedrivas i ett delägt företag.
-Möjligheterna att kommunicera elektroniskt med medlemmarna vidgas.
-Tydligare regler om medlemsförteckning införs.
-Det införs en möjlighet att anta s.k. investerande medlemmar som bidrar endast med kapital. -Beloppsbegränsningen när det gäller förlagsinsatser från andra än medlemmar tas bort.
-Reglerna om föreningsstämman och styrelsen moderniseras och det blir enklare att ändra stadgarna samt besluta om likvidation och fusion.
-Kapitalskyddet förstärks genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen.

Flera av de föreslagna ändringarna omfattar även bostadsrättslagen, lagen om kooperativ hyresrätt samt lagstiftningen om kreditmarknadsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB