Prop. 2015/16:10 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument - 201516010 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:10 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
   
 
Titel:Prop. 2015/16:10 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Utgivningsår:2015
Omfång:689 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516010
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:10
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 814 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås ändringar i lagen om kontoföring av finansiella instrument (kontoföringslagen) med huvudsakligt syfte att anpassa svensk rätt till förordningen. Det föreslås att termen värdepapperscentral ersätter termen central värdepappersförvarare och att rubriken till kontoföringslagen ändras till lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Det föreslås vidare nya bestämmelser om behörig myndighet, tillsynsbefogenheter och sanktioner m.m. samt att bestämmelserna om auktorisation av centrala värdepappersförvarare upphävs. Det föreslås även följdändringar i annan lagstiftning.

I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagen som innebär att svenska avstämningsbolag ska få registrera aktierna i bolaget hos vilken värdepapperscentral som helst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det föreslås också vissa ändringar i samma lag avseende ansvaret för aktieboken. Som en följd av dessa förslag föreslås att utländska värdepapperscentraler i vissa fall ska vara skyldiga att lämna ett åtagande att följa relevanta skatterättsliga bestämmelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.
 
  © 2017 Jure AB