Prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar - 201516062 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
   
 
Titel:Prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
Utgivningsår:2015
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516062
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:62
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Ändringarna innebär i huvudsak att den nuvarande begränsningen för allmän visstidsanställning kompletteras med en ny regel. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

I dag övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år inom en femårsperiod.

Enligt förslaget ska omvandling inte bara ske om anställningstiden överstiger två år under en femårsperiod, utan även om det sker under en period då tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete enligt anställningsskyddslagen följt på varandra.

En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Det ska vara möjligt att i kollektivavtal göra undantag från den föreslagna regeln.

Vidare föreslås att arbetstagare som har fyllt 67 år ska undantas från reglerna om omvandling till tillsvidareanställning. Det föreslås också att arbetstagare med tidsbegränsade anställningar ska få en utökad rätt till information.
 
  © 2017 Jure AB