Prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar - 201516129 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
   
 
Titel:Prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
Utgivningsår:2016
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:129
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att bestämmelserna om interimistiska beslut vid överprövning av en upphandling och av ett avtals giltighet ska förtydligas. I lagbestämmelserna lyfts fram att användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen ska beaktas vid skadeavvägningen. Förslaget har väckts med anledning av den rådande flyktingsituationen men syftar till att allmänt underlätta genomförandet av skyndsamma upphandlingar. Bestämmelserna görs samtidigt mer direktivnära. Ändringarna föreslås i samtliga lagar på upphandlingsområdet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.
 
  © 2017 Jure AB