Prop. 2015/16:170 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) - 201516170 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:170 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)
   
 
Titel:Prop. 2015/16:170 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)
Utgivningsår:2016
Omfång:280 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516170
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:170
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås lagändringar som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om värdepappersfonder,
lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Därutöver föreslås en ändring i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden som endast avser rättelse av en felaktig hänvisning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.
 
  © 2017 Jure AB